Таза суу канча сом турат?…

Баткен районундагы суу проблемасы олуттуу деп аталган Чек айылына жаъы суу сактагыч курулганыменен айылда суу маселеси кёйгёй жаратып келет.Айласыздан карапайым калк айрым учурларда ичээр сууну сатып алууга мажбур болушат. Кайрулла Надырбаев Чек айылынын четинде жайгашкан жаъы конушта жашайт ал иче турган сууну айылдын борборунан ташып келет, анын айтымында суу 1 кщн болсо он кщн болбойт, ошондуктан айрым учурларда арыкта аккан сууну ичщщгё же болбосо таза сууну сатып алууга туура келет.Бир фляга таза сууну 15 сомдон 20 сомго чейин сатып алса болот. Айылда таза суу Союз таркагандан баштап негизги проблемалардын катарында.Жергиликтщщ бийлик инвесторлордун жардамы менен айылга жаъы суу тщтщктёрщн тартып таза суу алып келщщнщн аракетин кёрщшкён, бирок долбоор оз максатына жетпей иш токтоп калган.Бщгщнкщ кщндё кайрадан дагы жаъы долбоор ишке ашуунун алдында турат, «таза суу» долбоору ишке ашысуу щчщн эл да оз салымын кошуусу керек.

Чек айылында таза суу тартыш болгону менен жер астындагы агын суу жетиштщщ.Айылдагы ачык дренаждар 90- жылдан бери тазаланбайт. Натыйжада жер астында суунун басымы кётёрщлщп жщздёгён гектар айдоо аянттарында эгин болбой калган,ал тургай турак жайларга да зыяны тийе баштаган.Бирок кеч болсо да учурда тазалоо иштери жщрщп жатат. Айылдагы ачык дренаждардын жалпы узундугу 16 чакырым болсо, алардын 3 чакырымын Эл аралык уюмдар каржылап тазаланган, ал эми 4 чакырымы Суу чарба департаментинин каржылоосунда ишке ашырылууда.

Вам может также понравиться...